Nigdje bez Face Serum Glow | 3

Htjela sam više za svoju kožu…

Ovo je bio jedan od prvih proiz­vo­da koje sam napravila..ali baš prvi koji sam tada napra­vi­la radi sebe.
Pri­je neko­li­ko godi­na, kako sam bila svjes­ni­ja što nano­si­mo na svo­ju kožu čita­jući popi­se sas­to­ja­ka na proiz­vo­di­ma, poče­la sam se više foku­si­ra­ti na pri­rod­ne alter­na­ti­ve za njegu kože. Ono što mi je nedost­a­ja­lo je pot­pu­no hran­jivi tret­man kože u samo jed­nom proiz­vo­du! Zna­te ono… kada zais­ta nema­te puno vre­me­na za sebe nakon napor­nog dana. Isto tako čes­to nema­mo vre­me­na za pot­punu ruti­nu nje­ge kože rano u jutro… Tako sam razvi­la Serum za lice Face Serum Glow| 3. Zato što sam htje­la pri­ro­dan i sav­ršen tret­man za njegu kože u jed­noj bočici…znate za ono vri­je­me kada mora­te usta­ti i kre­nuti a ima­te samo minu­tu za njegu kože! Naša koža ne bi treba­la pati­ti od nedost­at­ka važ­nih hran­jivih tva­ri samo zato što nema­mo uvi­jek dovol­j­no vre­me­na za njegu kože.
Sto­ga sam u ovaj proiz­vod upa­ki­ra­la 22 pri­rod­na, kva­li­tet­na i za kožu ide­al­na sastojka.

Sastojci su najvažniji…

Neki od 22 oda­bra­na sas­to­j­ka uključu­ju: Caca­yo­vo ulje – ovo je pri­rod­no, nep­rer­ađe­no ulje, koje je dobro pro­tiv preranog sta­ren­ja kože. Ono sadrži veli­ke količi­ne vit­ami­na E koji šti­ti sta­ni­ce kože, pro­dire dub­o­ko u nje­ne slo­je­ve, vlaži i potiče proiz­vodnju kola­ge­na – ost­avl­ja­jući je svježom.
Još jedan sas­to­jak koji apso­lut­no volim je
Eks­trakt sje­men­ki ama­ran­ta – jer revi­ta­li­z­i­ra umor­nu kožu i podu­pi­re nje­zinu rege­ne­r­a­ci­ju, sprječa­va prera­no sta­ren­je, pobol­jša­va elas­tič­nost kože te hra­ni i umi­ru­je poseb­no suhu kožu.
Ulje sje­men­ki mrk­ve – još je jed­no sja­j­no ulje koje sam oda­bra­la u ovom serumu jer je boga­to vit­ami­ni­ma kao što su A, C, E i beta-karo­ten te dje­lu­je revi­ta­li­z­i­ra­juće i umi­ru­juće na irit­a­ci­je i crve­ni­lo kože. Ovo crvene boje ulje njegu­je kožu i šti­ti je od van­js­kih utje­ca­ja, čineći ten kože blis­ta­vi­jim, ujed­nače­ni­jim i ljepšim. Još jedan sas­to­jak koji koža voli ne samo da ima sja­j­nu nar­ančas­to-crve­nu boju i boga­tu teks­turu nego i super svo­jst­va za njegu kože. Radi se o eks­trak­tu mor­ske krka­vi­ne – to ima pro­tu­u­pal­na svo­jst­va, podrža­va­jući pri­rod­nu rav­no­težu kože. Ovaj bil­j­ni eks­trakt potiče elas­tič­nost kože i pozi­tiv­no utječe na pre­ven­ci­ju upa­la kože, dajući tenu lijep, ujed­načen izgled. Uz ostale pri­rod­ne sas­to­j­ke, ovaj serum je snažan, hran­jiv kok­tel za vašu kožu.

Kako koristiti…

Koris­ti se odmah nakon čišćen­ja kože. Nane­se­te 2 do 3 kapi seruma za lice Face Serum Glow | 3 između prs­ti­ju i pola­ko i njež­no umasi­raj­te na kožu kruž­nim pokre­tima. Ali ako ima­te suhu kožu kao ja, onda ćete vje­ro­jat­no htje­ti nani­je­ti još jed­nu ili dvi­je kapi, tako da uvi­jek ovi­si o tipu kože koli­ka količi­na seruma vam tre­ba. Ako vam je koža mas­ni­ja, pred­lažem da prvo nane­se­te oko 2 kapi seruma. Također tre­ba uzeti u obzir da se vaša koža može razli­ko­va­ti lje­ti kao i zimi jer je u hlad­nijim mjes­e­ci­ma naša koža suha i dehi­d­rira­na pa ćete mož­da mora­ti pril­agodi­ti količinu proiz­vo­da koji koristite.
Želim napo­me­nuti da su sve Bela Skin for­mu­le tako krei­ra­ne da ne mora­te koris­ti­ti puno proiz­vo­da u sva­kod­nev­noj nje­zi kože…tako da mala količi­na je dovoljna.

Kombinacija sa…

Pri­je koriš­ten­ja seruma za lice Face Serum Glow | 3, pre­po­ruču­jem pran­je lica sapu­nom od čaje­v­ca i uglje­na kako bis­te skinu­li prl­ja­vš­ti­nu i nečis­toće s kože. Također se može koris­ti­ti u kom­bi­n­aci­ji s drugim Bela Skin hid­rat­ant­nim proiz­vo­di­ma, kao što je Beau­ti­ful Age Cream | 5, Bright Skin Cream | 4 i kre­ma za osjet­ljivu kožu Sen­si­ti­ve Skin Cream |13 … ali ako vam nekad pone­sta­je vre­me­na i žuri­te, onda čak i ako nano­si­te samo serum za lice Face Serum Glow | 3, znat ćete da vaša koža dobi­va pot­punu njegu i kao što samo ime kaže – GLOW (sjaj).
Ako ovaj serum već nis­te ispro­ba­li, test­iraj­te ga i vaša će ga koža oboža­va­ti… za blis­tav i pri­rod­no lijep ten kože.
🌹
Anabela

Bela Skin Naturkosmetik

🌿 100 % pri­rod­na kozmetika
🌿Natu­ral Skincare
🌿no syn­the­tic colours/​fragrances
🌿free from GMO
🌿bio­de­grad­able
🌿cos­me­tics made fresh 💚
Made in Germany