Bela fini prirodni sapuni

Vrijedni biljni sastojci i najbolja izrada

Bela Skin pri­rod­na koz­me­ti­ka i danas je pos­veće­na viso­koj umjet­nos­ti tra­di­cio­nal­ne proiz­vodnje pri­rod­nih sapu­na. Za pri­rod­ne Bela Skin sapu­ne koris­te se samo viso­ko kva­li­tet­ni, pri­rod­ni sas­to­jci kao i čis­ta, ete­rič­na bil­j­na ulja i masti, kao npr., kakao mas­lac. Bela Skin sapu­ni ne sadrže sin­te­tičke boje, miri­se niti pal­mi­no ulje i pot­pu­no su bio­raz­gra­di­vi. Svi sas­to­jci koji se koris­te za izra­du viso­kok­va­li­tet­nih Bela Skin sapu­na su pri­rod­no čis­ti sas­to­jci tj. bez doda­ta­ka kem­ijs­kih tva­ri. Pri­rod­ni sas­to­jci dola­ze veći­nom iz organs­kog uzgoja.

Bla­gi pro­ces proiz­vodnje 
Pri­rod­ni sapu­ni Bela Skin pažl­jivo su ruč­no izrađe­ni uni­ka­ti koji su nasta­li njež­nim pos­tup­kom hlad­nog pro­ce­sa pravljen­ja sapu­na. Ova njež­na, hlad­na meto­da proiz­vodnje ima dugu tra­di­ci­ju i osi­gur­ava da dobi­jete najk­va­li­tet­ni­ji sapun koji je prošao dugi, pažl­jivi pro­ces sazrijevanja.

Masti i bil­j­na ulja koje koris­ti Bela Skin, samo se zagri­ja­va­ju malo iznad svo­je točke tal­jen­ja, sapo­nifi­ci­ra­ju uz pomoć kon­cen­tri­ra­ne luži­ne na nis­koj tem­pe­ra­tu­ri i zatim izli­je­va­ju izrav­no u kalupe.

Ovaj takoz­va­ni “hlad­ni pos­tu­pak” ima veli­ku pred­nost u odno­su na pro­ces „vrućeg pro­ce­sa“ u tome što se mine­ra­li, vit­ami­ni i dru­gi sas­to­jci koriš­te­nih pri­rod­nih aktiv­nih sas­to­ja­ka bol­je čuva­ju i ne gube se pro­ce­som zagrijavanja.

Revi­ta­li­zi­ra­ni osjećaj tijela 

Raz­na vri­jed­na bil­j­na ulja kao što su koko­so­vo, bade­mo­vo, lavan­di­no, men­ta, ruž­ma­ri­no­vo i mas­li­no­vo ulje, kao i dru­gi pri­rod­ni sas­to­jci poput kakao mas­la­ca, meda i kave poka­zu­ju svo­je pozi­tiv­ne učin­ke na kožu u dugo­t­ra­j­nim, hlad­no miješ­anim sapu­ni­ca­ma Bela Skin.

Bla­ga, ugod­no kre­mas­ta pje­na koju raz­vi­ja­ju ruč­no izrađe­ni sapu­ni od bil­j­nog ulja prod­ire dub­o­ko u kožu i osi­gur­ava našoj zaš­tit­noj lju­sci dra­go­c­jenu vla­gu. U isto vri­je­me, koža se njež­no čis­ti i njegu­je viso­kim svo­jst­vima njege kože pažl­jivo oda­bra­nih, pot­pu­no pri­rod­nih sastojaka.

Pri­rod­ni aktiv­ni sas­to­jci podrža­va­ju gip­kost i čvr­stoću kože. Osjetl­jiva i nadraže­na koža njež­no se umi­ru­je i dovo­di u rav­no­težu. Nakon čišćen­ja koža nije suha, već svježa, meka i podatna. 

Uži­vaj­te u pot­pu­no čis­tom, vital­nom i opuš­te­nom osjeća­ju kože uz viso­kok­va­li­tet­ne Bela Skin pri­rod­ne sapune.

Opuš­ta­jući tre­nu­ci wellnessa

Umjet­nost izra­de i čin­je­ni­ca da sapunčići gube vodu tije­kom 4–6 tje­da­na stvrdnja­van­ja i sušen­ja, raz­log je zaš­to veliči­na poje­di­nač­nih sapu­na nez­nat­no varira.

Tije­kom ove faze isto­v­re­me­no se pojača­va i pre­div­no nježan miris pri­rod­nih sapu­na Bela Skin. Sapu­ni na supt­i­lan način popri­ma­ju miris tva­ri koriš­te­nih iz pri­ro­de – ulje lavan­de, čajev­ca, paču­li­ja ili naranče, med, kava i mno­ge dru­ge bil­j­ne tva­ri daju pri­rod­nim sapu­ni­ma lijep, čist i pri­ro­dan miris.

Nepo­no­vljivo auten­tičan miris raz­liči­tih sapu­na pri­do­no­si čin­je­ni­ci da čišćen­je kože pri­rod­nim sapu­nom Bela Soap posta­je opuš­ta­jući tre­nutak wellnessa.

Mali komad čistoće s dugom tradicijom. 

Izd­ra­da sapu­na – zanat, star goto­vo koli­ko i čov­ječanst­vo 
Ako vje­ru­jete povijes­ti, recept za tvar nalik sapunu napravljen je pri­je više tisuća godi­na u današn­jem Ira­ku. Suklad­no tome, Sume­ri su miješa­li bil­j­ni pepeo s ulji­ma i u počet­ku su tu mješa­vinu koristi­li kao lje­ko­vi­tu mast. Pre­ma pre­da­ji, Riml­ja­ni su koristi­li slič­ne smje­se za čišćen­je tije­la od 2. stol­jeća pos­li­je Kris­ta. Pio­ni­ri sapu­na koje danas poz­na­je­mo bili su Ara­pi u 7. stol­jeću. Kuh­a­li su ulja i alkal­ne soli dok „pivo“ nije popri­mi­lo čvr­stu kon­zis­ten­ci­ju, čime su post­avlje­ni temel­ji za sapu­ne kak­ve danas poznajemo.

Bla­go­slo­vlje­na kul­tu­ra kupan­ja – završi­la kuga i kole­ra

U srednjem vije­ku to je znan­je dospje­lo u Euro­pu, gdje je kuh­an­je sapu­na pos­ta­lo novo. Nači­ni proiz­vodnje posta­ja­li su sve bol­ji i bol­ji, ono što je u počet­ku bilo rezer­vi­ra­no za boga­te kao luk­suz­no dob­ro. Sa poja­vom jav­nih kupa­liš­ta, a kul­tu­ra kupan­ja, koja se sve više jača­la, doprla je i do siro­maš­ni­jeg sta­nov­ništ­va. Među­tim, zab­lu­da da se kuga i kole­ra šire pran­jem vodom u počet­ku je dove­la do toga da se sapun više ne koris­ti, a tzv. “kem­ijs­ko čišćen­je” i puder­i­ran­je tije­la pos­ta­lo je meto­da čišćen­ja. Strah od zara­ze također je doveo do zat­va­ran­ja kupa­liš­ta i vraćan­ja u život tek goto­vo dva stol­jeća kas­ni­je, sre­di­nom 18. stoljeća.

„Kralj Sun­ce“ i zakon čis­toće 1688  
Zah­val­ju­jući Luju XIV, svi­jetu poznatom kao Kralj Sun­ce, umjet­nost izra­de naj­fi­ni­jih sapu­na stek­la je novu popu­lar­n­ost. Kako bi osi­gu­rao izra­du sapu­na naj­više kva­li­te­te, kra­jem 17. stol­jeća, 1688. godi­ne, izdao je zakon o čis­toći sapu­na. To znači da zais­ta dobar sapun ne može sadržava­ti man­je od 72% čis­tih bil­j­nih ulja.

 

Higi­je­na tije­la – temelj zdravlja i dobrobiti 

No tek u 18. stol­jeću pos­ta­lo je popu­lar­no pran­je tije­la sapu­nom i vodom. Tek je počet­kom 19. stol­jeća pos­ta­lo jas­no da je „mokro“ čišćen­je tije­la, ide­al­no sapu­nom, neo­phod­na higi­jens­ka mjera koja je, osim bla­got­vor­nog učin­ka čišćen­ja, pomo­g­la u bor­bi pro­tiv zaraz­nih boles­ti i nji­ho­vom širen­ju.

Spoz­na­ja da čišćen­je tije­la pomaže u izbjega­van­ju zaraz­nih boles­ti i na taj način znača­j­no dopri­no­si zdra­vom živo­tu, čini higi­jenu tije­la nei­zost­av­nim ritual­om koji je i danas apso­lut­na tvrdnja. Neu­spor­ediv osjećaj svježe čis­toće i vital­ne ener­gi­je nakon sva­kod­nev­nog tuši­ran­ja, opuš­ta­juće kup­ke ili higi­jens­kog čišćen­ja ruku pret­va­ra njegu tije­la u pre­kra­san tre­nutak well­nessa i čis­te dobrobiti.

Bela Skin Naturkosmetik

🌿 100 % pri­rod­na kozmetika
🌿Natu­ral Skincare
🌿no syn­the­tic colours/​fragrances
🌿free from GMO
🌿biode­gra­da­ble
🌿cos­me­tics made fresh 💚
Made in Germany