Bela Skin

Prirodno lijepa – Snagom prirode 

Ide­ja Bela Skin 

Lijepo da si tu! 

S pri­rod­nim koz­me­tičkim proiz­vo­di­ma Bela Skin, pruža­te svo­joj koži naj­bol­ju njegu s dra­go­c­je­nim aktiv­nim sas­to­jci­ma koje nam pri­ro­da pruža.

Koriš­ten­je pri­rod­nih sas­to­ja­ka naj­bol­je kva­li­te­te i Eco paki­ran­ja, za mene se podrazumijeva.

Može­te se oslo­ni­ti na čin­je­ni­cu da za proiz­vodnju svo­jih proiz­vo­da za njegu kože, koristim samo pot­pu­no pri­rod­ne sas­to­jke, uglav­nom iz organs­kog uzgoja.

Pom­no oda­bra­ni bil­j­ni sas­to­jci njegu­ju vašu kožu na vrlo nježan i pri­ro­dan način te joj pruža­ju blis­tav i lijep izgled.

Raz­ma­zi­te sebe i svo­ju kožu na nježan način 

Blistavo lijepa! 

Vjet­ar, sun­ce, utje­ca­ji oko­li­ne, preh­r­a­na, hor­mo­n­al­ne prom­je­ne – hoće li naša koža izg­le­da­ti zdra­vo i lijepo ovi­si o mno­gim čim­be­ni­ci­ma. Osim toga, poseb­no je naše lice nezaš­tiće­no izlože­no svim van­js­kim utje­ca­ji­ma i sto­ga tre­ba puno zaš­ti­te i pažn­je tije­kom njege.

Njež­ne, viso­ko učin­ko­vi­te for­mu­le i teks­tu­re aktiv­nih sas­to­ja­ka Bela Skin dugoroč­no njegu­ju i šti­te našu pri­rod­nu zaš­tit­nu bari­je­ru, podrža­va­ju rege­nera­ci­ju sta­ni­ca i pri­rod­nu funk­ci­ju kože, osi­gur­ava­ju joj dra­go­c­jenu vla­gu i daju joj naj­veću razinu zaš­ti­te . Za zdrav i vital­no blista­vo lijepi izg­led – pot­pu­no prirodno.

Dar prirode 

Moćni biljni sastojci 

Naša pri­ro­da je pre­kra­sa­ni, vrlo složen sus­tav koji nas inspi­r­i­ra, fasci­ni­ra, održa­va na živo­tu i dar­u­je svo­jom, goto­vo bes­ko­n­ač­nom raz­no­li­košću vrs­ta i jed­inst­ve­nom florom.

Bela Skin pri­rod­na koz­me­ti­ka temel­ji se na spoz­na­ji o tome koli­ko nam bogatstva pri­ro­da nudi i kakav iznim­no pozi­tiv­an učinak ima­ju bil­j­ne tva­ri u zaš­ti­ti i nje­zi naše kože.

Bela Skin Naturkosmetik

🌿 100 % pri­rod­na kozmetika
🌿Natu­ral Skincare
🌿no syn­the­tic colours/​fragrances
🌿free from GMO
🌿biode­gra­da­ble
🌿cos­me­tics made fresh 💚
Made in Germany