Samo najbolje – za vas i vašu kožu

Naj­veća bri­ga – naj­veće znan­je – naj­bol­ja nje­ga
S naj­većom struč­nošću i naj­većim znan­jem o dje­lot­vor­n­o­s­ti raz­nih bil­j­nih sups­tanci, Bela Skin vješ­to raz­vi­ja pri­rod­ne kom­bi­naci­je aktiv­nih sas­to­ja­ka u koji­ma se mnošt­vo bil­j­nih tva­ri savrše­no kom­bi­ni­ra­ju i nado­pun­ju­ju, a nji­ho­va sna­ga i pozi­tiv­na svo­jst­va za zašti­tu , odvi­ja se rege­nera­ci­ja i nje­ga našeg naj­većeg orga­na, naše kože.

Naj­bol­ji bil­j­ni proiz­vo­di – što dru­go!
Koriš­ten­je naj­bol­jih pri­rod­nih bil­j­nih tva­ri u svim proiz­vo­di­ma podra­zu­mi­je­va se za Bela Skin, kao i brižl­jiv, eko­loški odgo­vor­an tret­man naše pri­ro­de i oko­liša. Pri­rod­no čis­to znači da su ulja dobi­ve­na iz matič­ne bil­jke i da su nji­ho­vi sas­to­jci zadrža­ni; ne doda­ju se sin­te­tičke boje ili miri­si, niš­ta se kem­ij­ski ne mijen­ja, nema dru­gih sin­te­tičkih sas­to­ja­ka, kao npr. doda­ci para­fi­ni, pal­mi­no ulje, sili­ko­ni, para­be­ni, mikro­plas­tik ili slič­ne tva­ri. Ako se pomi­ješa­ju raz­liči­ta pri­rod­na ulja, govor­i­mo o pri­rod­nim ulji­ma. Isključi­vo pri­rod­ni sas­to­jci, učin­ko­vi­ta ete­rič­na bil­j­na ulja i mace­ra­ti, hidro­la­ti, vit­ami­ni i pri­rod­ni bil­j­ni eks­trak­ti, uz pri­rod­ne dodat­ke poput organs­kog meda, organs­kog koko­so­vog mli­je­ka, aktiv­nog ugl­je­na i gli­ne, čine osno­vu njež­nih Bela Skin proiz­vo­da za njegu kože, koji se uvi­jek svježe proiz­vo­de u proiz­vod­nom pogo­nu u Reut­lin­genu. Proiz­vo­di, kao što su Repair Skin Balm | 1, Face Serum Glow | 3 i Natu­ral Bod Oil | 17, sačin­je­ni su od vri­jed­nih bil­j­nih ekstrakata.

Bela Skin zado­vol­ja­va naj­bol­je stan­dar­te kva­li­te­te
Viso­ki stan­dar­di kva­li­te­te za koriš­te­ne bil­j­ne siro­vi­ne i čin­je­ni­ca da su svi proiz­vo­di i nji­ho­ve for­mu­le aktiv­nih sas­to­ja­ka test­ira­ni na sigur­n­ost od stra­ne neo­vis­nog insti­tu­ta pri­je nego što se lan­si­ra­ju, jamče naj­bol­je za vas i vašu zaš­tit­nu kožu. Pro­ces proiz­vodnje također je pod­ložan stro­gim kon­tro­la­ma i zado­vol­ja­va sve kri­te­ri­je kvalitete.

Bela Skin Naturkosmetik

🌿 100 % pri­rod­na kozmetika
🌿Natu­ral Skincare
🌿no syn­the­tic colours/​fragrances
🌿free from GMO
🌿biode­gra­da­ble
🌿cos­me­tics made fresh 💚
Made in Germany