Vaša koža

Obratite pažnju na potrebe vaše kože

Bez obzi­ra koli­ko je vaša koža mla­da ili zre­la, je li osjetl­jiva i brzo reagi­ra na irit­a­ci­je ili je sklo­na isuši­van­ju i nečis­toća­ma – snaž­ni bil­j­ni sas­to­jci njež­no dovo­de kožu u rav­no­težu, njegu­ju je vri­jed­nom vla­gom, podrža­va­ju rege­nera­ci­ju sta­ni­ca, pobol­jša­va­ju otpor­n­ost i elas­tič­nost te učin­ko­vi­to sprječa­va­ju fine lini­je i bore.

Viso­ko kva­li­tet­ni pri­rod­ni koz­me­tički proiz­vo­di Bela Skin pruža­ju koži iznim­nu baršuna­s­tu mekoću i ost­avlja­ju izv­an­red­no opuš­te­no tije­lo i kožu. Ten dje­lu­je čvrsto, vital­no i blista­vo lijepo. Za divan osjećaj u vlas­ti­toj koži.

Otkrij­te pra­ve Bela Skin proiz­vo­de za vaše osob­ne potre­be kože.

Suha koža

Suha koža je čes­ta poja­va, a neki su joj sklo­ni­ji od dru­gih. Suha koža proiz­vo­di pre­ma­lo sebu­ma i ne može ga zadrža­ti – rezul­tat su suhoća i ljuštenje.

Ovom tipu kože potreban je proiz­vod za njegu koji koži daje dovol­j­no vlage.

Suha koža nasta­je kada sta­nice kože ne sadrže dovol­j­no vla­ge i ne mogu stvo­ri­ti hidro­li­pidni film – ovaj hidro­li­pidni film je tanak zaš­tit­ni sloj na površi­ni kože koji se sas­to­ji od mješa­vi­ne vode i pri­rod­nih ulja (lipi­da) i dje­lu­je kao pri­rod­na bari­jera pro­tiv štet­nih van­js­kih utjecaja.

Najčešći zna­ko­vi suhe kože su:

Nape­tost, hra­pa­vost, crve­ni­lo, svr­bež, pucan­je kože, tan­ke, bije­le, suhe linije.

Prvi korak u vraćan­ju mekoće i gip­kos­ti kože je sprječa­van­je gubit­ka vlage.

Masna koža

Izraz „mas­na“ se koris­ti za opi­siv­an­je tipa kože s poveća­nom proiz­vodn­jom sebu­ma. Pre­kom­jer­na proiz­vodnja sebu­ma poz­na­ta je kao seboreja.

Pre­kom­jer­na proiz­vodnja sebu­ma lako dovo­di do zače­pljen­ja pora. To čes­to rez­ul­t­ira poja­vom mit­ese­ra, priš­tića i tam­nih mrlja.

Mas­nu kožu može­te pre­poz­na­ti po slje­dećim znakovima:

Ten izg­le­da „mas­no“, sja­ji se i poka­zu­je proši­re­ne pore. Nakon čišćen­ja koža se u počet­ku osjeća suha, ali onda brzo posta­je „mas­na“.

Za ovaj tip kože poseb­no je važ­na pra­va nje­ga, na što mora­te pazi­ti je li koža više ili man­je masna.

Man­je mas­na koža je nor­mal­na, oso­bi­to lje­ti, ali suha zimi. To može biti poslje­di­ca pro­ble­ma sa vla­gom. Čes­to se pogreš­no vje­ru­je da se ovaj tip kože mijen­ja s godišn­jim dobi­ma. Pret­post­avlja se da oso­ba lje­ti ima mas­nu kožu, a zimi suhu, samo zato što je koža lje­ti mas­na, a zimi posta­je suha.

Pro­blem nasta­je kada se proiz­vo­di za suhu kožu nano­se na mas­nu kožu.

Vrlo mas­na koža nika­da neće biti suha ni lje­ti ni zimi. Čini se da ovaj tip kože čes­to ima mas­ni sjaj. Pore ​​su čes­to veli­ke i lako vidljive.

Normalna koža

Nor­mal­na koža lica je urav­no­teže­na, nekom­pli­ci­ra­na i ne stva­ra nikak­ve probleme.

T‑zona (čelo, bra­da i nos) može biti malo mas­na, ali opće­ni­to proiz­vodnja sebu­ma i rav­no­teža vla­ge su urav­no­teže­ni, koža ne posta­je ni pre­više mas­na ni pre­više suha.

Karak­te­ris­ti­ke nor­mal­ne kože:

Fine pore, dobra pro­krvljen­ost, baršunas­ta, meka­na i glat­ka teks­tu­ra, svježa, ružičas­ta boja ujed­nače­ne pro­zirn­os­ti, bez mrl­ja, nije sklo­na osjetljivosti.

Meka­na na dodir, elas­tiča­na, nije nape­ta, nor­mal­na proiz­vodnja sebu­ma, čak i u T‑zoni, bez prištića.

Naj­bol­ji način pomoći su pri­rod­ni aktiv­ni sas­to­jci koje nalazi­mo u Bela Skin proiz­vo­di­ma, a koji se sas­to­je od bil­j­nih ulja, vit­ami­na, eks­t­ra­ka­ta, antiok­s­idan­sa i slično.

Zrela koža

Zre­la koža poka­zu­je malo elas­tič­nos­ti i obič­no je tanka i suha. Nape­tost mišića se sman­ju­je, krv­ne žile posta­ju vidl­jive, mogu nasta­ti nes­avršen­os­ti kože i dru­gi pro­ble­mi s kožom.

Tan­ja koža i poja­va hip­er­pig­ment­a­ci­je, gubi­tak sja­ja i pro­du­bljivan­je bora, te gru­blja teks­tu­ra kože neki su od zna­ko­va sta­ren­ja uzro­ko­va­nog hor­mon­skim prom­je­na­ma i gubit­kom svih onih ele­me­na­ta koji su neka­da čini­li da koža blis­ta, čineći je čvr­stom i uči­ni­li da izg­le­da elegantno.

Zre­la koža se s vre­me­nom spo­ri­je rege­ner­i­ra, gubi vital­nost i zah­ti­je­va poseb­nu njegu.

Iz tog raz­lo­ga nuž­na je redo­vi­ta, inten­ziv­na nje­ga kože, jer zre­la koža zaht­je­va poseb­nu pažnju.

Zre­lu kožu tre­ba njego­vat proiz­vo­di­ma koji je njegu­ju, revi­ta­li­zi­ra­ju i daju joj mla­do­lik izgled.

Uz Bela Skin pri­rod­nu koz­me­ti­ku moguće je „revi­ta­li­zi­ra­ti“ kožu i pos­tići blista­vi­ji, svježi­ji ten u ovoj poseb­noj život­noj fazi.

Pra­vil­na nje­ga zre­le kože znači održava­ti kožu aktiv­nom i dati joj pril­i­ku da se pri­rod­no rege­ner­i­ra. Najuspješ­ni­ji su pri­rod­ni pre­pa­ra­ti koji koži daju sve potreb­ne sas­to­jke, a time i vital­nost u kas­ni­joj dobi.

Vri­jed­ni sas­to­jci iz mno­gih pri­rod­nih hlad­no preša­nih bil­j­nih ulja, bil­ja ili ete­rič­nih ulja održi­vo podrža­va­ju pri­rod­nu spo­s­ob­nost rege­nera­ci­je kože. Koža nije izlože­na agre­siv­nim tvari­ma koje dje­lu­ju samo dok se koriste.

Mješovita koža

Mješo­vi­ta koža poka­zu­je karak­te­ris­ti­ke dvi­je ili više raz­liči­tih tipo­va kože.

Tipič­no, mješo­vi­ta koža je kada su neki dijelo­vi lica suhi, dok su sre­diš­te lica, nos, bra­da i čelo (također poz­na­ti kao T‑zona) mas­ni. Mješo­vi­ta koža također može opi­sa­ti stan­je koje karak­te­ri­zi­ra­ju bore, rozacea i suha koža.

Znača­jke mješo­vi­te kože:

T‑zona (čelo, bra­da i nos) su mas­ne, proši­re­ne pore na tom područ­ju, moguće nes­avršen­os­ti kože, nor­mal­ni do suhi obrazi.

Tre­ti­raj­te T‑zonu kao mas­nu kožu. Cilj je sman­ji­ti sja­j­ni, mas­ni izg­led kože i pruži­ti suhim područ­ji­ma kože dodat­nu dozu njege kako bi se koža njež­no dove­la u ravnotežu.

Osjetljiva koža

U der­ma­to­lo­gi­ji, izraz “osjetl­jiva koža” opi­su­je zna­ko­ve kao što su trn­ci, peck­an­je i svr­bež koji se mogu javi­ti kao reak­ci­ja na “oki­dače” kao što su prom­je­ne tem­pe­ra­tu­re, tvr­da voda, neprik­lad­na koz­me­ti­ka i još mno­go toga. Drug­im riječi­ma, koža reagi­ra na bezo­pas­ne podraža­je alarm­nim signalima.

Zna­ko­vi osjetl­jive kože lica mogu biti:

Crve­ni­lo, osip, ote­kli­na, hra­pa­vost, svr­bež, peck­an­je. Pone­kad se koža ljušti.

Koža koju sa sigur­nošću može­mo naz­va­ti osjetl­jivom je ona koja ispol­ja­va simp­to­me upa­le, pati od roza­cee, urti­ka­ri­je i slično.

Bela Skin nudi poseb­ne proiz­vo­de za njegu i čišćen­je osjetl­jive kože, isključi­vo s proiz­vo­di­ma koji ne sadrže umjet­ne miri­se, boje, sili­kon ili alkohol.

Za čišćen­je se pre­po­ruču­ju bla­gi pri­rod­ni sapu­ni. Nakon čišćen­ja pre­po­ruča se nav­laži­ti kožu hid­rat­ant­nom kre­mom ili serumom.

Bela Skin Naturkosmetik

🌿 100 % pri­rod­na kozmetika
🌿Natu­ral Skincare
🌿no syn­the­tic colours/​fragrances
🌿free from GMO
🌿biode­gra­da­ble
🌿cos­me­tics made fresh 💚
Made in Germany