Bela Skin recikliranje

Zaš­ti­ti­te svo­ju okolinu 

Reciklirajte svoju staklenu ambalažu ! 

Zaš­ti­ta oko­liša i pri­ro­de nam je jako važna.

Nakon sto ste potroši­li Vaš omil­je­ni Bela Skin proiz­vod, može­te nam ponov­no pos­la­ti praz­ne staklenke.

Boce i stak­len­ke od jant­ar­nog sta­k­la temel­ji­to se čis­te i pono­vo pune u skla­du s naj­višim higi­jens­kim standardima.

Budući ne samo da su naši proiz­vo­di održi­vi, mi također svjes­no diza­j­ni­ra­mo našu amba­lažu, tako da nje­zin mate­ri­jal i moguć­nost ponov­ne upotre­be šti­te naš oko­liš i pri­rod­ne res­ur­se te s tim spreča­va­mo dodat­ni plas­tič­ni otpad.

Bela Sav­jet: Smeđe stak­len­ke šti­te vaše Bela Skin proiz­vo­de od bilo kak­vih prom­je­na koje mogu biti uzro­ko­va­ne UV zra­ka­ma i na taj način pomažu pro­dul­ji­ti nji­ho­vu učin­ko­vi­tost – za dugoroč­no uži­van­je u omil­je­nim Bela Skin proizvodima.

Raduj­te se svom BESPLATNOM poklonu 

Hvala vam puno! 

Pov­rat­kom praz­ne stak­le­ne amba­laže , lako pri­do­no­si­te cik­lusu ušte­de resursa !

Kao zahva­lu za vaš trud: Za sva­ki pov­rat praz­nih stak­len­kih , od nas ćete dobi­ti mali koma­dić sapu­na BESPLATNO. 

Moli­mo Vas pošal­ji­te praz­ne stak­le­ne posude – dob­ro zaš­tiće­ne – na slje­deću adresu:

Bela Skin Natur­kos­me­tik Erm­s­tal­str. 2
72768 Reut­lin­gen, Njemačka 

Bela Skin voli pri­ro­du i okoliš 

FSC pečat – pečat koji jamči zaštitu naših šuma 

Osnov­na tvrdnja Bela Skin‑a nije samo koriš­ten­je pri­rod­nih sas­to­ja­ka naj­bol­je kva­li­te­te, već i odgo­vor­no, održi­vo koriš­ten­je naših pri­rod­nih resursa.

Nudi­mo svo­je pri­rod­ne sapu­ne Bela Skin i sve amba­laže od jant­ar­nog sta­k­la u eko­loški prih­vatl­jivom papirnatom kar­to­nu izrađe­nom od reci­kl­ira­nog mate­ri­ja­la s FSC certifikatom.

Osim toga, svi pro­duk­ti u stak­le­noj amba­laži, da bi izbjeg­li dodat­ni mate­ri­jal za paki­ran­je, šal­ju se u ovoj eko­loški prih­vatl­jivoj kar­tons­koj kuti­ji – to šte­di uporabu dodat­nog papirn­og materijala !

Bela sav­jet:  Papirna­te kuti­je od reci­kl­ira­nog mate­ri­ja­la ide­al­ne su za krea­tiv­ne ide­je upcy­clinga i kao lijepo paki­ran­je za poklon.

Može­te raču­na­ti na to 

Bela Skin obećanje kvalitete 

 • 100% pri­rod­ni sastojci
 • Vegan­ski proiz­vod, bez sas­to­ja­ka život­in­js­kog podri­jet­la, osim: Bela Soap Honey, Repair Skin Balm | 1,  Lip Balm | 6
 • Eko­loški osvi­ješ­te­no pakiranje
 •  * iz organs­kog podri­jet­la (vidi lek­si­kon sastojaka)
 • Svi oda­bra­ni sas­to­jci su prirodni
 • Bez sin­te­tičkih boja i mirisa 
 • Bez GMO‑a
 • Bez pal­mi­nog ulja 
 • Bio­raz­gra­di­vo
 • Uvi­jek svježe napravlje­na kozmetika
 • Proiz­ve­de­no u Njemačkoj 
   

Bela Skin Naturkosmetik

🌿 100 % pri­rod­na kozmetika
🌿Natu­ral Skincare
🌿no syn­the­tic colours/​fragrances
🌿free from GMO
🌿biode­gra­da­ble
🌿cos­me­tics made fresh 💚
Made in Germany