Prirodne kozmetike Bela Skin

Lje­ko­vi­te bil­jke – Zel­e­na čuda za našu dobro­bit i našu ljepo­tu
Ana­be­la Delac, osni­vači­ca i vlas­ni­ca Bela Skin Natur­kos­me­tik –  Reut­lin­gen, vrlo je rano doš­la do saz­nan­ja od važ­nos­ti i dje­lot­vor­nošću lje­ko­vi­tog bil­ja za našu dobro­bit. Ana­be­la je pre­ko svo­je majke upoz­na­la važ­nost domaćeg bil­ja za pri­pre­mu lje­ko­vi­tih čaje­va, proiz­vodnju tinc­tu­ra i mace­ra­ta od bil­j­nih ulja. Ana­be­lu je također maj­ka nauči­la njež­nim meto­da­ma ber­be i pre­ra­de ovih dra­go­c­je­nih bil­j­nih siro­vina. Razu­mi­je­van­je i spoz­na­ja koli­ko su bogatstva koja nam pri­ro­da dar­u­je i kak­vo enorm­no pozi­tiv­no djel­o­van­je ima­ju bil­j­ne tva­ri, poseb­no u proiz­vo­di­ma za njegu kože , kod Ana­be­le  budi­la se sve veća žel­ja da to znan­je podi­je­li i pri­mi­je­ni u praksi. 

Pri­rod­no lijepa – sna­gom pri­ro­de 
Opažan­je da se mno­gi tra­di­cio­nal­ni koz­me­tički proiz­vo­di oglaša­va­ju s poda­ci­ma kao što su „pri­rod­ni“ ili „sa pri­rod­nim sas­to­jci­ma“, no pom­ni­jim  pre­g­le­dom ispost­avilo se da je obič­no vrlo mali dio sas­to­ja­ka stvar­no „pri­rod­no“. S tim se sve više  Ana­be­li budi­la potre­ba raz­vi­ti proiz­vo­de za njegu kože  koji se zapra­vo sas­to­je od naj­bol­jih, pot­pu­no pri­rod­nih sas­to­ja­ka bez ikak­vih sin­te­tičkih doda­ta­ka. Proiz­vo­da koji drže svo­ja obećan­ja – otvo­r­eno i isk­re­no. Osim toga, obli­k­ova­la se ide­ja da se na pri­ro­dan način nagla­si lje­po­ta kože.

Ana­be­la osni­va pri­rod­nu koz­me­ti­ku Bela Skin – otvo­r­eno, isk­re­no i trans­par­ent­no
Ato­p­ij­ski der­ma­ti­tis nje­zi­na sina kon­ač­no je nat­je­rao Ana­be­lu da svo­je znan­je o viso­koj učin­ko­vi­tos­ti pri­rod­nih siro­vina u područ­ju njege kože pri­mi­je­ni u prak­su. Raz­vila je svo­ju prvu kre­mu za kožu na bazi pre­kras­nih bil­j­nih ulja koji umi­ru­ju kožu i dru­gih pri­rod­nih sas­to­ja­ka koji njegu­ju kožu – Repair Skin Balm|1. Ubrzo su usli­je­di­li i dru­gi proiz­vo­di za njegu lica i njegu kože. Viso­ka razi­na prih­vaćan­ja, zado­vol­jst­va i entu­zi­jaz­ma nji­ho­vih kupa­ca bili su i pot­vr­da i poti­caj za Anabelu.

Sve veća potražn­ja i porast naru­dž­bi za čistim, održi­vo pri­rod­nim proiz­vo­di­ma pok­aza­li su da je na dobrom putu – Ana­be­la osni­va vlas­ti­tu tvrt­ku 2017 godi­ne, Bela Skin Natur­kos­me­tik u Reut­lin­genu. Gdje su proiz­vo­di uvi­jek svježe napravlje­ni pod stro­gom kon­tro­lom kvalitete.

Otvore­na  i trans­par­ent­na kor­po­ra­tiv­na kul­tu­ra jed­na­ko je važ­na i pri­rod­na za Ana­be­lu kao i koriš­ten­je pot­pu­no pri­rod­nih, viso­ko kva­li­tet­nih sas­to­ja­ka. Bilo da se radi o bil­j­nim ulji­ma, mace­ra­ti­ma i eks­trak­ti­ma  ili o naj­bol­jim siro­vin­a­ma iz kon­trol­ira­nog uzgoja.

Vodi­tel­ji­ca mar­ke­tinga i prodaje 

Antonija Marinović 

vodi­telj mar­ke­tinga i pro­da­je. Svo­jim medi­cin­skim obra­zo­van­jem, te redov­nim tru­dom i zalag­an­jem, Anto­ni­ja je posta­la vri­je­dan dio našeg ruko­vo­di­tel­js­kog tima. Kao mla­da žena kojoj je poz­nat užur­ba­ni način živo­ta u kojem žene pokuša­va­ju izab­ra­ti naj­bol­je za sebe i svo­je zdravlje, upuće­na je u sve proiz­vod­ne pro­ce­se naše koz­me­ti­ke. Uvi­jek na uslu­zi našim kup­ci­ma, kako za sav­jete tako u vezi svih stav­ki naruči­van­ja, ispo­ru­ke i pov­rat­nih infor­maci­ja naših kupaca.

Bela Skin Naturkosmetik

🌿 100 % pri­rod­na kozmetika
🌿Natu­ral Skincare
🌿no syn­the­tic colours/​fragrances
🌿free from GMO
🌿biode­gra­da­ble
🌿cos­me­tics made fresh 💚
Made in Germany