Tajna lijepe kože

Ostanite u ravnoteži

Što može­te učiniti sami: Rav­no­teža između zdra­vog nači­na živo­ta sa urav­no­teže­nom prehr­a­nom bog­atom vit­ami­ni­ma, poveć­anim uno­som tečnos­ti, dovol­j­nom tje­lo­v­jež­bom, dugim snom i opuš­tan­jem te redo­vi­te nje­ge naše kože, znača­j­no dopri­no­si da se osjeća­mo dobro u našoj koži, ten izgle­da zdra­vo i njego­va­no te svježe, vital­no i blis­ta­vo lijepo.

Prirodno lijepa

Bela Skin će vam u tome pomoći: Bela Skin koris­ti naj­višu razinu znan­ja i dub­o­ko razu­mi­je­van­je nači­na dje­lo­van­ja raznih bil­j­nih sup­s­tanci. Kako bi vješ­to razvi­la kom­bi­n­aci­je aktiv­nih sas­to­ja­ka i teks­tu­ra koje učin­ko­vi­to podu­pi­ru kožu u nje­zi­noj vlas­ti­toj funk­ci­ji i rege­ne­r­a­ci­ji sta­ni­ca na nježan način pri­rod­nim bil­j­nim ulji­ma i mace­ra­ti­ma te bil­j­nim eks­trak­ti­ma. Sku­pa njegu­ju i jača­ju, osi­gu­ra­va­ju vri­jed­nu vla­gu i daju naj­višu razinu zaš­ti­te i nje­ge koži kako bi izgle­da­la zdra­vo i blis­ta­vo lijepo. Tako jednostavno.

Pri­rod­ni proiz­vo­di za njegu lica i tije­la čine naj­bol­je za naš zaš­tit­ni organ na raz­ne nači­ne. Pri­rod­no se potiče elas­tič­nost kože a osjet­lji­va koža se njež­no dovo­di u rav­no­težu. Nedost­a­ci na koži i pig­men­ta­c­ijs­ke mrl­je se smi­ru­ju, a priv­re­me­ni zna­ko­vi sta­ren­ja kao što su bore i fine lini­je učin­ko­vi­to se sprječavaju.

Snaž­ni bil­j­ni sas­to­jci daju koži zdrav i lijep izgled, isto­v­re­me­no je čine baršu­nasto mekom – uži­vaj­te u pre­kras­no-opuš­te­nom osjeća­ju kože i tije­la uz pri­rod­ne proiz­vo­de Bela Skin. Pot­pu­no prirodno.

Bela Skin Naturkosmetik

🌿 100 % pri­rod­na kozmetika
🌿Natu­ral Skincare
🌿no syn­the­tic colours/​fragrances
🌿free from GMO
🌿bio­de­grad­able
🌿cos­me­tics made fresh 💚
Made in Germany