Tajna lijepe kože

Ostanite u ravnoteži

Što može­te uči­ni­ti sami: Rav­no­teža između zdra­vog nači­na živo­ta sa urav­no­teže­nom prehr­anom bogatom vit­ami­ni­ma, poveć­anim uno­som teč­nos­ti, dovol­j­nom tjel­o­v­jež­bom, dug­im snom i opuš­tan­jem te redo­vi­te njege naše kože, znača­j­no dopri­no­si da se osjeća­mo dob­ro u našoj koži, ten izg­le­da zdra­vo i njego­va­no te svježe, vital­no i blista­vo lijepo.

Prirodno lijepa

Bela Skin će vam u tome pomoći: Bela Skin koris­ti naj­višu razinu znan­ja i dub­o­ko razu­mi­je­van­je nači­na djel­o­van­ja raz­nih bil­j­nih sups­tanci. Kako bi vješ­to raz­vila kom­bi­naci­je aktiv­nih sas­to­ja­ka i teks­tu­ra koje učin­ko­vi­to podu­pi­ru kožu u nje­zi­noj vlas­ti­toj funk­ci­ji i rege­nera­ci­ji sta­ni­ca na nježan način pri­rod­nim bil­j­nim ulji­ma i mace­ra­ti­ma te bil­j­nim eks­trak­ti­ma. Sku­pa njegu­ju i jača­ju, osi­gur­ava­ju vri­jed­nu vla­gu i daju naj­višu razinu zaš­ti­te i njege koži kako bi izg­le­da­la zdra­vo i blista­vo lijepo. Tako jednostavno.

Pri­rod­ni proiz­vo­di za njegu lica i tije­la čine naj­bol­je za naš zaš­tit­ni organ na raz­ne nači­ne. Pri­rod­no se potiče elas­tič­nost kože a osjetl­jiva koža se njež­no dovo­di u rav­no­težu. Ned­ost­a­ci na koži i pig­ment­a­c­ijs­ke mrl­je se smi­ru­ju, a pri­v­re­me­ni zna­ko­vi sta­ren­ja kao što su bore i fine lini­je učin­ko­vi­to se sprječavaju.

Snaž­ni bil­j­ni sas­to­jci daju koži zdrav i lijep izg­led, isto­v­re­me­no je čine baršunas­to mekom – uži­vaj­te u pre­kras­no-opuš­te­nom osjeća­ju kože i tije­la uz pri­rod­ne proiz­vo­de Bela Skin. Pot­pu­no prirodno.

Bela Skin Naturkosmetik

🌿 100 % pri­rod­na kozmetika
🌿Natu­ral Skincare
🌿no syn­the­tic colours/​fragrances
🌿free from GMO
🌿biode­gra­da­ble
🌿cos­me­tics made fresh 💚
Made in Germany