Općenito

Htjela sam više za svoju kožu… Ovo je bio jedan od prvih proiz­vo­da koje sam napravila..ali baš prvi koji sam tada napra­vila radi sebe. Pri­je neko­li­ko godi­na, kako sam bila svjes­ni­ja što nano­si­mo na svo­ju kožu čita­jući popi­se sas­to­ja­ka na proiz­vo­di­ma, poče­la sam se više foku­si­ra­ti na pri­rod­ne alter­na­ti­ve za njegu kože. Ono što mi je ned­ost­a­ja­lo […]

Bela Skin Naturkosmetik

🌿 100 % pri­rod­na kozmetika
🌿Natu­ral Skincare
🌿no syn­the­tic colours/​fragrances
🌿free from GMO
🌿biode­gra­da­ble
🌿cos­me­tics made fresh 💚
Made in Germany